El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables estableix, entre altres aspectes, el procediment per a la...

La norma ISO1996-2 recull els estàndards per la mesura i avaluació dels nivells acústics d’immissió, tenint en compte, entre altres, factors com la tipologia dels aparells de mesura i llur calibratge, els procediments...

Aquesta setmana dos dels nostres tècnics han estat habilitats com Supervisors Ambientals d'Obra. Aquesta habilitació permetrà realitzar els serveis de: -Control ambiental a peu d'obra dels treballs de construcció o...