LA IMPORTÀNCIA DE LA INCERTESA

La norma ISO1996-2 recull els estàndards per la mesura i avaluació dels nivells acústics d’immissió, tenint en compte, entre altres, factors com la tipologia dels aparells de mesura i llur calibratge, els procediments de mesura, freqüències de mesura, components sonors o les condicions meteorològiques. Molta de la legislació acústica actual es basa, sinó copia directament, els requisits d’aquesta norma.

La mateixa norma estableix els continguts mínims que els estudis acústics d’immissió haurien de contemplar i reportar a l’hora de informar sobre els seus resultats:

 1. Hora, dia i lloc de les mesures.
 2. Els aparells i el seu calibratge.
 3. Mesures obtingudes, i si és rellevant, els nivells de pressió sonora corregits (dBA), i opcionalment en bandes d’octava.
 4. Nivell de pressió sonora que excedeix un percentatge “n” del temps de mesura (LN,T).
 5. Estimació de la incertesa juntament amb la probabilitat considerada.
 6. Informació del soroll residual obtingut durant les mesures.
 7. Interval de temps de les mesures.
 8. Descripció del punt de mesura, incloent el tipus de sòl i l’alçada de la font de mesura i del sonòmetre.
 9. Descripció de les condicions de mesura.
 10. Descripció de les condicions meteorològiques (vent, insolació, temperatura, pressió atmosfèrica, humitat, precipitacions, etc.).
 11. El mètode usat per extrapolar els valors mesurats a altres condicions.

Com s’observa en els punts anteriors, el càlcul de la incertesa és un element rellevant en el moment d’exposar i analitzar les mesures de pressió sonora obtingudes en el camp.

En aquest sentit, la mateixa norma ISO1996-2 indica com es realitza el càlcul d’aquesta incertesa partint de la següent fórmula:

Les variables considerades pel càlcul de la incertesa són doncs:

 1. La deguda als aparells de mesura i al seu calibratge. La norma estableix un valor fix, tanmateix a través de les característiques de l’aparell usat i la incertesa del calibratge i la seva deriva es pot obtenir un valor més precís.
 2. La deguda a les condicions de funcionament, és a dir, al número de mesures realitzades.
 3. La deguda a l’error de l’aparell segons les condicions meteorològiques (T i P) i a la propagació del so segons les condicions del sòl, condicions meteorològiques i a l’alçada de les fonts de soroll i de l’aparell de mesura.
 4. La deguda al soroll de fons (L90).

En definitiva, diverses variables impacten significativament en la mesura obtinguda en el treball de camp, la qual pot ser modificada per la incertesa calculada amb valors que solen oscil·lar entre 1 i 3 dB. Tenint aquesta incertesa en compte, cal doncs ser molt acurat en el moment d’anàlisi dels valors de pressió sonora obtinguts, sobretot quan es comparen amb el compliment dels valors límits de qualitat acústica.

Per tal fet, en els estudis acústics de SINERGIS, els valors de mesura acústica obtinguts, més enllà de la seva adequació segons els seus components (baixa freqüència, tonals i impulsius), són acompanyats pel seus valor d’incertesa, valorant el seu compliment de la legislació segons la següent taula: