Estudis ambientals específics

Estudis ambientals específics

Estudis acústics
Estudis de Camps Electromagnètics
Estudis tècnics de flora i fauna específica
Inventaris de flora i fauna
Estudis d’avifauna
Informes Xarxa Natura 2000
Connectivitat i fragmentació d’hàbitats
Estudis d’inundabilitat Projectes de restauració

Sostenibilitat i canvi climàtic

Sostenibilitat i canvi climàtic

Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)
Càlcul de la petjada de carboni
Plans d’orientacions estratègiques (escoles verdes, Agendes 21)

Control ambiental d'obres

Control ambiental d'obres

Direcció d’Obra Ambiental (DOA)
Plans de Vigilància Ambiental (PVA)
Control arqueològic d’obres

Àmbit forestal

Àmbit forestal

Tramitació i seguiment d’ajudes forestals
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal
Plans d’Ordenació Forestal (POF)
Projectes de reforestació i treballs silvícoles
Projectes de recuperació d’àrees degradades
Prevenció d’incendis en urbanitzacions
Disseny de pistes forestals

Residus

Residus

Estudis i plans de gestió de residus
Assessoria i Consultoria de gestió de residus
Estudis tècnics per a la implantació recollida residus porta a porta

Sòls contaminats

Sòls contaminats

Estudis de contaminació de sòls
Informes de sòls en activitats
Informes de sòls en urbanisme
Projectes de revaloració de sòls
Descontaminació de sòls

Avaluació ambiental i paisatgística de projectes

Avaluació ambiental i paisatgística de projectes

Estudis d’Impacte Ambiental (EIA)
Estudis d’Impacte Paisatgístic (EIP)
Documents Inicials (DI)
Documents Ambientals (DA)
Tramitació de llicències ambientals

Cultura i natura

Cultura i natura

Estudis d’interpretació del patrimoni natural
Disseny i senyalització de zones d’interès natural
Campanyes de divulgació i educació ambiental

Urbanisme i avaluació ambiental estratègica

Urbanisme i avaluació ambiental estratègica

Avaluació Ambiental de Plans i Programes
Plans Especials Urbanístics (PEU)
Projectes d’Actuacions Específiques (PAE)
Estudis de mobilitat
Estudis ambientals per a Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)