Política del sistema de gestió integrada segons normes ISO: 9001: 2015 i ISO 14001: 2015

La política de qualitat i medi ambient del Sistema Integrat de Gestió (SIG) de SINERGIS està basada en la incorporació, en totes les accions i tots els nivells d’empresa, d’un compromís ferm de millora contínua, així com la protecció del medi ambient i la sostenibilitat de l’entorn.

En concret, la política de qualitat i medi ambient del Sistema de Gestió de SINERGIS es basa en:

  • Entendre el sistema com el compliment estricte dels requisits legals i els pertinents de les parts implicades, així com el compromís d’alineació amb els seus objectius, amb la finalitat d’aconseguir la seva satisfacció.
  • Garantir la protecció del medi ambient mitjançant la identificació i l’avaluació dels impactes potenciadors derivats de l’activitat de l’empresa, considerant una perspectiva del cicle de vida, com a instrument fonamental en la decisió i aplicació d’accions per a la millora del sistema de gestió ambiental i de “l’acompliment ambiental” (els resultats medibles ambientals).
  • Focalitzar els esforços en la protecció del medi ambient prioritzant la prevenció de la contaminació en particular i dels impactes ambientals significatius abans que la seva correcció.
  • Responsabilitat laboral i social.
  • Potenciar el sistema de qualitat i ambient definit per la norma UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, afrontant els riscos i oportunitats de l’empresa per prevenir els efectes negatius i optimitzar els resultats.

La present política del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Ambiental de SINERGIS està disponible per a totes les parts interessades prèvia petició.