SUPERVISORS AMBIENTALS D’OBRA

Aquesta setmana dos dels nostres tècnics han estat habilitats com Supervisors Ambientals d’Obra. Aquesta habilitació permetrà realitzar els serveis de:

-Control ambiental a peu d’obra dels treballs de construcció o manteniment de línies o subestacions elèctriques (verificar la correcta gestió de residus generats, comprovar que es compleix la legislació vigent).

-Plans de Vigilància ambiental  de noves instal·lacions en fase de funcionament.

-Informes diaris i informes ambientals puntuals com prospeccions de fauna i flora, informes de sòls, acústics, camps electromagnétics, aigües, etc.