TRAMITACIÓ DELS PARCS EÒLICS SEGONS EL DL 16/2019

El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables estableix, entre altres aspectes, el procediment per a la tramitació administrativa dels parcs eòlics. En aquest sentit, la finalitat del decret és agilitzar, impulsar i desbloquejar la implantació de parcs eòlics a Catalunya per tal que es puguin assolir el objectius plantejats per a la lluita contra el canvi climàtic.

Per aconseguir-ho, s’aborda la modificació o derogació de la normativa relacionada amb l’execució i tramitació dels parcs eòlics (com ara el D. 147/2009) per tal de fer-a més clara, alhora que s’estableix una “finestreta única” per a tota la tramitació administrativa involucrada: des de l’energètica, fins a l’ambiental, passant per la urbanística.

És precisament en el tema urbanístic on es produeix un dels canvis més rellevants. Així, el Text refós de la Llei d’urbanisme rep una sèrie de modificacions per tal que els parcs eòlics situats en Sòl No Urbanitzable i amb una potència entre 100 kW i 50 MW rebin la consideració de instal·lacions de serveis tècnics que s’han d’emplaçar en medi rural (art. 5.3.), les quals es podran executar a través d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable (art. 5.4) sense que s’hagi de modificar el planejament urbanístic ni aprovar un pla especial urbanístic ad hoc (art. 5.5).

Tan sols amb aquesta darrera adaptació, la tramitació dels parcs eòlics ja es veu afavorida, nogensmenys, hi ha altres canvis que permeten al promotors de parcs agilitzar-ne el procés d’autorització, entre els que destaquem:

  1. Determinació de criteris per a la proposta d’implantació de nous parcs.
  2. Procés de tramitació de les autoritzacions a través de l’Oficina de Gestió Empresarial.

Així doncs, l’article 8 del Decret Llei estableix quins son els criteris principals que s’han de considerar alhora d’implantar un nou parc eòlic i que per tant les administracions competents tindran en compte alhora d’avaluar la seva autorització en un territori concret. El següent mapa conceptual recull els aspectes clau d’aquests criteris d’implantació.

A més, per evitar tramitacions “innecessàries” o filtrar projectes que no s’adeqüen als criteris anteriors, es crea la Ponència d’energies renovables (art. 10) com a un òrgan col·legiat dels departaments implicats en la tramitació dels parcs eòlics, amb l’objectiu d’analitzar la viabilitat dels projectes que es presentin. En aquest sentit, tota la tramitació es realitza a “finestreta única” a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) (Art. 11) i sobre el conjunt del projecte, incloent les línies elèctriques d’evacuació, la subestació del parc, els accessos, etc.